+381 601533051 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Naše advokatske usluge

Advokatske usluge kancelarije Slavenka Gavrić Čukvas stoje Vam na raspolaganju. Šta god da je Vaš pravni problem, slobodno nas kontaktirate, a osoblje naše kancelarije će Vam obezbedi brz, profesionalan i diskretan odgovor na postavljeno pitanje i stručnu procenu Vašeg predmeta.

Imovinsko pravo

Imovinsko pravo i pravni odnosi vezani za nepokretnosti:

 • Izrada kupoprodajnih ugovora i aneksa kod kupoprodaje i zakupa nepokretnosti
 • Ishodovanje dokumentacije za gradnju (lokacijska, građevinska, upotrebna , ozakonjenje)
 • Uknjižba i usklađivanje zemljišno-knjižnog i stanja u katastru nepokretnosti
 • Restitucija, eksproprijacija i zaštita imovinskih prava
 • Utvrđivanje i osporavanje imovinskih prava sudskim putem

Savetovanja i zastupanja:

 • Zastupanje Stambenih zajednica i vlasnika stanova.
 • Savetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u Katastar
 • Zastupanje i preduzimanje svih pravnih radnji  iz područja zemljišno knjižnog prava i pravnih odnosa vezanih za nepokretnosti
 • Sastavljanje i savetovanje u vezi ugovora o sticanju i opterećenju nepokretnosti
 • Savetovanje oko izdavanja pokretnih i nepokretnih stvari (sastav ugovora, poreski aspekti i sl.)
 • Sastavljanje ugovora o zakupu, zapisnika o primopredaji nepokretnosti, zastupanje u sporovima nastalih povodom zakupa.

Naknada štete

Naknada štete je proces koji zahteva sledeće advokatske usluge:

 • Saobraćajne nezgode – pripremanje zahteva za naknadu materijalne i nematerijalne štete.
 • Zastupanje u sudskim postupcima povodom naknade materijalne i nematerijalne štete nastalim u saobraćajnim nezgodama, regresa protiv drugih krivaca.

Ugovori

Ugovori kao pravna usluga između ostalog podrazumeva i sledeće:

 • Sastavljanje ugovora za potrebe stranaka iz svih oblasti građanskog i privrednog prava
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji radi izbegavanja naplate potraživanja – actio pauliana
 • Zastupanje po osnovu isplate iz ugovornog odnosa, osiguranja, štete nastale izvršenjem krivičnog dela. 

Vanparnični postupak

Vanparnički postupak najčešće obuhvata naše advokatske usluge kojima se rešava:
• Deoba zajedničke imovine i bračne tekovine
• Razvrgnuće imovinske zajednice i uređenje načina korišćenja stvari u susvojini
• Zasnivanje plodouživanja
• Oduzimanje poslovne sposobnosti
• Zastupanje i preduzimanje ostalih pravnih radnji iz područja vanparničnog postupka.

Prevodilačke usluge

Prevodilačke usluge podrazumevaju:
• Prevođenje pravnih dokumenata sa srpskog na engleski i sa engleskog na srpski
• Sastavljanje pravnih dokumenata i poslovne korespodencije na engleskom i nemačkom jeziku

Statusi privrednih subjekata

Statusni deo privrednih subjekata, osnivanje i likvidacija:

 • Zastupanje radi pokretanja sopstvene firme – business start-up – od nalaženja prostora, registracije firme, nacrta svih potrebnih dokumenata, uspostavljanje saradnje sa kvalifikovanim knjigovođom
 • Pripremanje dokumentacije potrebne za registraciju u APR i druge registre
 • Sastavljanje dokumentacije (osnivački akt, strano ulaganje, statut, odluke) i sprovođenje promena u registrima APR-a
 • Sve vrste promena: povećanje i smanjenje osnivačkog kapitala, promena sedišta, osnivanje ogranaka
 • Statusne promene: spajanje i podela privrednih društava, promena organizovanja iz AD u DOO, iz preduzetnika u DOO
 • Sticanje udela u privrednim drušvima
 • Pravno savetovanje u vezi vlasničkih i upravljačkih prava u privrednim društvima
 • Sprovođenje likvidacije društava
 • Priprema dokumentacije za registraciju privatnog staračkog doma i zastupanje u postupku registracije pred nadležnim organom
 • Priprema dokumentacije za registrovanje privatnog vrtića, osnovne ili srednje škole i zastupanje u postupku registracije pred nadležnim organom

Stečajno pravo

Stečajno pravo najčešće zahteva primenu sledećih advokatskih usluga:

• Zastupanje u postupku pokretanja stečaja nad dužnikom u ime poverioca ili samog dužnika
• Savetovanje u vezi otvaranja stečaja
• Prijavljivanje potraživanja u stečaju
• Zastupanje na ročištima za ispitivanje potraživanja i i razmatranje planova reorganizacije
• Učestvovanje u radu odbora poverilaca
• Zastupanje u postupku zbog osporenog potraživanja

Porodično, nasledno pravo, ostavinski postupak

• Savetovanje u vezi bračnih odnosa
• Sastavljanje (pred)bračnih ugovora
• Sastavljanje sporazuma o deobi zajedničke imovine stečene u braku (sutekovine)
• Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
• Sastavljanje ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života
• Sastavljanje testamenata/zaveštanja
• Zastupanje u parničnim postupcima vezanim za osporavanje navedenih ugovora i testamenata/zaveštanja
• Zastupanje u ostavinskim postupcima

Naplata potraživanja i izvršenje

Naplata potraživanja i izvršenje odnosi se i na sledeće:

 • Sastavljanje opomene pred tužbu radi plaćanja duga
 • Provera imovine dužnika
 • Izvršenje na osnovu pravnosnažnih presuda srpskih i stranih sudova, 
 • Izvršenje i naplata dugovanja na osnovu faktura, založnih izjava, menica i drugih verodostojnih isprava
 • Podnošenje mera obezbeđenja zabrane raspolaganja imovinom na osnovu prvostepenih presuda i neutuženih potraživanja.

Pravno savetovanje

 • Pravno savetovanje i davanje mišljenja klijentima o pravima stranaka i pravnim propisima

Privredno pravo

Privredno pravo podrazumeva:

 • Pravno savetovanje u vezi svih pravnih poslova privrednih društava
 • Sastavljanje tužbi i svih vrste podnesaka iz područja privrednog prava
 • Zastupanje privrednih društava pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije
 • Izrada redovnih i vanrednih pravnih lekova u sudskim postupcima
 • Izrada svih vrsta ugovora

Zaštita autorskih prava

Zaštita autorskih prava i prava intelektualne svojine:

 • Zastupanje u sudskim i administrativnim postupcima povodom povrede autorskih prava (fotografija, snimaka, tekstova i drugih vidova umetničkog izražavanja) na internetu i u sredstvima javnog informisanja kao i povodom povrede prava industrijske svojine
 • Registracija (zaštita) žiga, dizajna, patenta i autorskih dela u domaćim i međunarodnim registrima
 • Zaključenje ugovora o prenosu autorskog prava, licenci, franšizi, ugovora o prenosu tehnologije

Poresko i upravno pravo

 • Savetovanje u vezi sa poslovanjem i zaključenjem ugovora sa posebnim osvrtom na poreske aspekte
 • Zastupanje u poreskom postupku, sastav žalbi i drugih pravnih lekova
 • Eksproprijacija, vraćanje oduzete imovine, ozakonjenje i zastupanje u svim ostalim postupcima pred organima lokalne samouprave
 • Zastupanje u upravnom sporu kao poslednjoj instanci iz upravnog postupka
 • Zastupanje u postupcima pred organima Poreske uprave, gradskih upravnih organa, ministarstvima, agencijama.
advokatske usluge

Slavenka Gavrić Čukvas - logo zlatni

Advokatska kancelarija Gavrić Čukvas pruža podršku, savetovanje i zastupanje prilikom zaključenja ugovora i poravnanja, vođenja pregovora, kako u Vašem poslovanju, tako i u Vašim privatnim poslovima.

Kontakt info

Adresa kancelarije:

Maksima Gorkog 17A
21000 Novi Sad

Telefon: 060 15 33 051

Radno vreme: 09-19h

Email adresa: [email protected]