+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Ozakonjenje Vašeg objekta je u proceduri. Videli ste na TV ili pročitali u novinama da je za to samo potrebno:

 • da Vam ovlašćena geodetska kuća uradi projekat i
 • da to predate u nadležnu Upravu za urbanizam i građevinarstvo.

Potom  možete da očekujete rešenje u roku od 60 dana. Međutim, prolazi 60, pa 160 dana. Vaš objekat je i dalje neuknjižen. Odlazite ljuti u nadležnu upravu i zahtevate objašnjenje od službenika. Službeno lice Vam objašnjava da nije sve u redu sa imovinsko-pravnim odnosima za Vašu nepokretnost.

Ozakonjenje Vašeg objekta i Imovinsko pravni problemi

Šta to u stvari znači?

To znači da Vi niste uknjiženi kao vlasnik građevinskog placa na kome je izgrađen Vaš objekat. Dakle, nemate pravni sled dokumenata, u originalu ili u overenoj kopiji, od uknjiženog vlasnika pa do Vas kao sadašnjeg vlasnika.

Za to može biti mnogo razloga: 

 • Moguće je da Vaš prethodnik nije bio uknjižen, a da Vam nije dostavio svu dokumentaciju koju poseduje o prethodnim vlasnicima objekta.
 • Takođe je čest slučaj da neki od kupoprodajnih ugovora u nizu nije bio overen u sudu,
 • ili da ne poseduje dozvolu za uknjižbu (clausula intabulandi).
 • Postoji mogućnost da ste vi kupili nepokretnost od jednog suvlasnika, a da se u Katastru i dalje vodi više lica kao vlasnik placa na kome ste sagradili objekat.

Koraci za pribavljanje potrebne dokumentacije za ozakonjenje Vašeg objekta

 • Prvi korak je da utvrdite da li možete da pribavite potrebnu dokumentaciju koja dokazuje sled vlasništva od uknjiženog vlasnika, do Vas kao sadašnjeg vlasnika, u originalu ili overenoj fotokopiji.
 • Ukoliko saznate da su ta dokumenta sastavljena i overena, ali vaši prethodnici nemaju sačuvane primerke, možete ih potražiti u arhivi suda ili poreske uprave.
 • Ukoliko ugovori nisu bili overeni u sudu, ili nisu snabdeveni dozvolom za uknjižbu, potrebno je da se urade overeni aneksi svih ugovora u nizu kod kojih postoji pravni nedostatak.
 • Ako su u međuvremenu neki od bivših vlanika preminuli, potrebno je da se urade dopune ostavinskih postupaka iza njih i da se potom zaključi aneks ugovora sa njihovim naslednicima.
 • Takođe postoji opcija da se tuži jedno ili više lica u pravnom nizu, kako bi se dobila presuda na osnovu koje je moguća uknjižba.

Problem sa planom detaljne regulacije

Pored problema sa imovinsko- pravnim odnosima, drugi najčešći problem u postupku ozakonjenja Vašeg objekta je neusklađenost sa važećim planom detaljne regulacije.

To znači:

 • da je možda Vaša nepokretnost izgrađena na zemljištu koje nije predviđeno za građenje,
 • ili se smatra nebezbednim za građenje,
 • možda je na toj parceli predviđena ulica ili zelena površina.

Neki od ovih problema su rešivi, a neki, nažalost, nisu.

Na primer:

 • zemljište koje se nalazi u močvarnom tlu ili na klizištu, smatra se nebezbednim za građenje,
 • zatim ako je objekat izgrađen u zaštitnom pojasu puta, železnice, dalekovoda ili vodotoka,
 • kao i da je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta.

Međutim, ukoliko pribavite suglasnost upravljača javnog dobra za ozakonjenje, odnosno ako pribavite dokaz od veštaka da je objekat stabilan i bezbedan za upotrebu, postoji mogućnost ozakonjenja.

Ne zaboravite prijavu poreza na imovinu!

Ukoliko imate objekat u postupku ozakonjenja, potrebno je da dostavite dokaz o poreskoj prijavi, i to na celu kvadraturu koja je predmet ozakonjenja. Ukoliko to niste učinili ranije, ovo je prava prilika da izvršite prijavu poreza na imovinu. Najzad, ako ste pokrenuli postupak za ozakonjenje Vašeg objekta (Zakon o ozakonjenju objekta) i prijavili objekat u manjoj kvadraturi, obavezno precizirajte prijavu sa postojećom površinom nepokretnosti.

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.

Autor: Slavenka Gavrić Čukvas, advokat