+381 62 202785 - Radno vreme: 09-15h. Posle 15h samo zakazano!

Zabrana konkurencije je oduvek veoma prisutno pitanje u poslovnom svetu. Za primer, uzmimo ovu situaciju: Zaposlili ste novog sposobnog i ambicioznog radnika. Nakon godinu-dve savladao je posao i klijenti su ga zavoleli. Počeo je da uvećava profit firme, čime Vam se vraća novac i vreme koje ste uložili u njegovu edukaciju i obuku. Odjednom, neprijatno iznenađenje – „zlatni dečko“ odlazi i sa sobom vodi najjače klijente, a vi to nikako ne možete da sprečite. Ili možda možete?

ZABRANA KONKURENCIJE ILI KAKO DA VAM VAŠI ZAPOSLENI NE PREUZMU POSAO

Zavisi od toga da li ste u Ugovoru o radu sa zaposlenim predvideli, i dobro formulisali klauzulu zabrane konkurencije.

Zakon o radu pod XII KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE, u članu 161 kaže: „Ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom odnosu (u daljem tekstu: zabrana konkurencije).

Zabrana konkurencije može da se utvrdi samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni“.

Takođe, Zakon o radu uređuje da „Ugovorom o radu poslodavac i zaposleni mogu da ugovore i uslove zabrane konkurencije u smislu člana 161 ovog zakona po prestanku radnog odnosa, u roku koji ne može da bude duži od dve godine po prestanku radnog odnosa. Zabrana konkurencije iz stava 1. ovog člana može se ugovoriti ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini.“

To zvuči prilično jednostavno, ali da li je baš tako?

Većina pravnika će, prepisujući jedni od drugih, napisati da po prestanku radnog odnosa zaposleni ne može da se bavi poslovima iz delokruga poslodavca. Ali, pošto mi pravnici čitamo Zakon, urediće i da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini.

Ona će najčešće biti 1000 dinara. E sad se zapitajte, koliko dugo čovek u Srbiji može da živi od 1000 dinara? 2 godine, sigurno ne. Ako je štedljiv, možda dva dana. Samim tim, opravdano je očekivati da bi zaposleni, u slučaju tužbe poslodavca po osnovu klauzule zabrane konkurencije tražio ništavost takve odredbe Ugovora. Kao i da bi sud usvojio takav protivtužbeni zahtev. I radnik bi mirno otišao sa klijentima koje ste vi s mukom sticali.

Koje druge mogućnosti imate kao poslodavac?

Ako je poslodavcu cilj da spreči radnika da dve godine radi kod drugog poslodavca i prenese mu posebna tehnološka znanja, informacije i tajne, onda je potrebno da razmišlja u pravcu da radniku u trajanju od dve godine po prestanku radnog odnosa obezbedi najmanje polovinu zarade koju je primao u poslednja tri meseca kod poslodavca, pre prestanka radnog odnosa.

S druge strane, ako je osnovna namera poslodavca da se zaštiti od preuzimanja klijenata od strane zaposlenog, onda bi možda dobro rešenje bila ugovorna kazna, utvrđena u visini štete koju bi poslodavac pretrpeo u slučaju preuzimanja klijenata od strane zaposlenog.

U svakom slučaju, o zaštiti poslodavca od nelojalne konkurencije potrebno je razmišljati prilikom zapošljavanja radnika i zaključenja ugovora o radu, jer kada dođe do prestanka radnog odnosa, tada je već kasno.

* Imajte u vidu da ovaj tekst predstavlja jedan od pristupa za razumevanje ovog problema. Međutim, baš kao i ostali tekstovi na ovom sajtu, pripremljen je samo u informativne svrhe i ne može da predstavlja pravni ili poreski savet. Iz tog razloga, uvek je pre postupanja potrebno da konsultujete Vašeg advokata ili računovođu, odnosno da nas angažujete radi dobijanja pravnog saveta radi rešavanja konkretnog pravnog problema.